ONE flow SC

Train to build a stronger version of YOU


 

 
 
CoverBanner-1.jpg
 

無會員制

你的寶貴金錢,應該花在實際訓練的時間上!

 

常態開設晚間團體訓練

每月收費
NT$ 2,000 — 每週 1 堂
NT$ 3,000 — 每週 2 堂
NT$ 4,000 — 每週 3 堂
NT$ 5,000 — 每週 4 堂

單次參加團體訓練
NT$ 500 — 單堂

週末研習
NT$    600 —   90 分鐘
NT$ 1,000 — 150 分鐘

 

「一心   全心一意
無為   而無不為」

— Abram Chuang